กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายพินัย  โพธิ์ศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย

นายนิรันดร์ สุขเรือน

นางสุชาดา ศีลาเจริญ

นางคารม โพธิ์ศรี

นางทัศนีย์ ม่วงน้อย

นางดวงใจ ผาสุข

นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน

นายเบญจรงค์ ศรีโพดก

นางสาวโสรญา  จีนสุกแสง