กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางชุติมา เที่ยงบางหลวง

นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม

นางนิตยา ปริปุรณะ

นางเครือวัลย์ ประสานชีพ

นางปิยนันท์ ตัง้ กองทรัพย์

นางสาวศกุนี ศรีเหรา

นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง

นายจักรพงษ์ แซ่หลี่

นางสาววาสนา เพชรรัตน์

นางสาวผุสชา ทิพเนตร

นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม

นางสาวพรกมล ช้างเผือก

นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น

นายธนเวท ธูสรานนท์

นายอรรถพล มีชะนะ

นางสาวพิรญาณ์ ตัง้ แสงสุวรรณ

นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด

นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ   

นางสาวปรียานุช บัวผัน

นางสาวกัสมา ปาละกวงศ์

Miss Wang Dan

Mr.Shinichi Murata

Mr.Ian Andrew Bowker

Mr.Simon James Harisson

Mr.Charles Alexander Dimont