กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์

นางนันท์ณภัส กันพงษ์

นายสิทธิพงค์ พรหมรส

นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ

นางสาวชันม์วรมัน ศิริพันธ์ุ

นายไพฑูรย์ พูลเกิด

นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา

นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ

นายปกรณ์วิท กล้าหาญ

นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง

นางสาวมยุเรศ เป็นมูล

นางสาววรรณฤดี ปานดา

นางสาวสุนิสา เวชกุล