กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางนงเยาว์ วระกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางกันยารัตน์ ดุษณีย์

นางชุติมา ลิ้มลมัย

นางวรวดี อินทร์กอง

นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ

นางจุรีย์ พัฒผล

นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ

นางสาวปัญจพร มาพลาย

นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์

นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ

นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน

นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม

นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์

นายปิติภูมิ น้าแก้ว

นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส

นายศรายุทธ บริวาส

นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ

นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์

นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ

นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี

นายกฤษณ์ การะเกตุ

นางสาวสุนันทา อ่อนเปี่ยม

นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ