กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีธนวัธร์ แก้วแกมเสือ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอือ้

นายสมชาย โรจน์ประเสริฐสุด

นายกฤษดา นิยมทอง

นางอุษา อนันตวิไลเลขา

นายรณกฤต เอี่ยมเจริญ

นายมารุต คนหลัก

นายสิรวัชร นุกูลธรรม

นางสาวปรัชาญาวลี มาลัยนาค

นายธีรดล อินทร์ลาพันธ์ุ

นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว

นางสาวปรียาภรณ์  น้ำค้าง