กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธานี ปริปุรณะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายไพโรจน์ บุญช่วย

นายประเสริฐ กิติชัยชาญ

นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์

นายวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล

นายนิทัศ  จันทขาว

นางสาวสุมาพร ดอนอินผล

นายครรชิต น้ำใจดี

นางสาวพรพิมล นามวงศา

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ หนูสาย