กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธ์ุ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นางบังอร ลิม้ ทองคา

นางอรุณี สะอาดดี

นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร

นางเพยาว์ ตนดี

นายสมชาย เทียนไชย

นางสายพาน ทองจันทร์

นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น

นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์

นางสาวมะลิ เกตุรักษ์

นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร

นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข

นางสาววรญา ไพรินทร์

นายธเนศ บริสุทธิ์

นางสาวมาลี เชียงวิราฑา

นางสาวสุมนทรา ใจดี

นางธดากรณ์ กลิ่นหอม

นางสาวพรพรรณ  นาคสุวรรณ