กำหนดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่  2 – 3  กุมภาพันธ์  2562
 ณ สนามสอบโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี