ข้อมูลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ชื่อโรงเรียน :

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ก่อตั้ง :

พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้งสถานศึกษา :

 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 440 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ฝั่งขวาถนนมาลัยแมน ระยะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 48 ไร่

 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ :

 

 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บริเวณโรงเรียนเป็นพื้นดินถม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 3 – 10 เมตร สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.2 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 105.7 มิลลิเมตร

สภาพทำเลที่ตั้ง :

ด้านทิศเหนือ-ติดกับลำรางสาธารณะและที่ดินส่วนบุคคล (ด้านหลังโรงเรียน) ด้านทิศใต้-ติดต่อกับถนนมาลัยแมน (ด้านหน้าโรงเรียน) ด้านทิศตะวันออก-ติดต่อกับหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทสุพรรณแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ด้านทิศตะวันตก-ติดต่อกับชุมชนหมู่บ้านวัดป่าเลไลยก์

 

การคมนาคม :

 

อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข 340 ประมาณ 109 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 321 ประมาณ 161 กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารประจำทางผ่านบริเวณหน้าโรงเรียน

ลักษณะของชุมชน :

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตตำบลรั้วใหญ่ ที่ตั้งของตำบล รั้วใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร จังหวัดสุพรรณบุรีมีอาณาเขตพื้นที่ประมาณ 12,167 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรม พื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ทางทิศตะวันออกของตำบลมีแม่น้ำไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบล รั้วใหญ่กับตำบลสนามชัย และตำบลท่าพี่เลี้ยง พื้นที่ของตำบลรั้วใหญ่ไม่เป็นผืนเดียวกัน โดยมีจุดกลางเป็นเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 26,657 คน เป็นชาย 12,448 คน หญิง 14,209 คน จำนวนครัวเรือน 10,547 ครัวเรือน (ที่มาสถิติทะเบียนราษฎร 2 ก.พ. 50) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ยปีละ 50,000 บาท/คน มีการแบ่งเขตปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น โดยมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จุดเด่นของพื้นที่ตำบลรั้วใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น วังมัจฉาวัดพระลอย คุ้มขุนแผน ต้นมะขามยักษ์วัดแค ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เรือนขุนช้าง หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็น ที่ตั้งของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับประเทศมาแล้วหลายครั้ง และสถานศึกษาสำคัญได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร – แจ่มใส ในอดีตประมาณสมัยทวาราวดี ชุมชนวัดป่าเลไลยก์ซึ่งที่เป็นประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกษัตริย์สุพรรณบุรีเป็นผู้สร้าง เช่น หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ วัดชุมนุมสงฆ์ วัดพริก วัดกระต่าย เพื่อให้สอดคล้องกับตำนานพระป่าเลไลยก์ ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระพุทธรูปที่มีในประเทศไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยต่อ ๆ มาถือเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินมาสักการะบูชา ปัจจุบันโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกคือ โรงเรียนสุพรรณภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีโรงเรียน วิทยาศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดประตูสาร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดปราสาททอง) โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส) โรงเรียนสหวิทย์พาณิชย์การ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์