งานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

นายอนุกูล  ปิโย

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
 

นางสาวอรุโณทัย ขันทอง

นางสมบูรณ์ ทองงาม

นางสาวอภันตรี วังสงค์

นายปัถย์สรัล กระธน

นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่

นางสาวศรัณยา วาจาทะศิลป์

นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์

นางธันยมัย วงศ์ทับแก้ว

นายภัทรดนัย  มณี