งานแนะแนว

นางสาวณัฐชา พิกุลทอง

หัวหน้างานแนะแนว
 

นางณริญยากรณ์ ภูธารง

นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์

นายนที หนูทวน

นางสาวพิริยา  สุนทรเนตร