ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แผนผังสถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1