บริหารงานโรงเรียน

นายราชันย์  ทิพเนตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุรศักดิ์    เนาวรัตน์

 รองฯฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นาวรรณพัทร  ซื่อตรง

 รองฯฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายพิเชษฐ  ผาสุข

ปฏิบัติหน้าที่ รองฯฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นโยบาย และแผน

นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย

ปฏิบัติหน้าที่ รองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายไพโรจน์  บุญช่วย

ปฏิบัติหน้าที่ รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน