บุคลากร

บริหารงานโรงเรียน

บริหารงานวิชาการ
บริหารงานกิจการนักเรียน
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานงบประมาณ นโยบายและแผนงาน
บริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
งานคอมพิวเตอร์
งานแนะแนว
งานห้องสมุด