ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม