ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนว สสวท. และ สอวน.