พิธีเปิดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

    พิธีเปิดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด สุพรรณบุรี