เทศกาลทานาบาตะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชวนร่วมงาน “เทศกาลทานาบาตะของญี่ปุ่น” (เทศการขอพรจากดวงจันทร์) 

#แล้วพบกันคาบที่ 8 ลานภาษาพาเพลิน หน้าอาคาร4 ค่ะ