แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ การทดลอง การจัดการเรียนการสอนทางไกล