เดือน: กุมภาพันธ์ 2019

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษ […]

ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นม.3

   ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 120ปี ภูม […]

Run for Love season 2

    Run for Love season 2 ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ […]

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

     นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม 9 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การท […]

การแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรรณสูต […]