การจัดห้องสมุด
มุมหนังสือทั่วไป
มุมหนังสืออ้างอิง
มุมหนังสือเยาวชน
มุมหนังสือนอกเวลา
มุมสืบค้นข้อมูล
มุมครู
มุมอินเทอร์เน็ต
ห้องสมุดเสียง
จุดบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องหนังสือพิมพ์ – วารสาร
มุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ห้องฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จุดฝากของนักเรียน