ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 
   

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
 
 
 
 
นางเครือวัลย์ ประสานชีพ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
นางนิตยา ปริปรุณะ
อ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
นางสาวศกุนี ศรีเหรา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การสอนอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 

นายจักรพงษ์ แซ่หลี่
ศศ.บ.ภาษาจีน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายธนเวท ธูสรานนท์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
นางสาวศิริวรรณ ชาวเมือง
นางสาววาสนา เพชรรัตน์
กศ.บ.การสอนภาษาจีน
นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
         
 
 
นางสาวผุสชา ทิพเนตร
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวพรกมล ช้างเผือก
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.ม.การบริหารการศึกษา
นายอรรถพล มีชะนะ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
         
 
 
นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ

         
 
 
นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาววรณา วรรธนะบูรณ์
นางสาวปรียานุช บัวผัน
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
         
 
 
นางสาวธมลวรรณ บุญเกิด
อ.บ.ภาษาเกาหลี
นางสาวหนึ่งฤทัย เป็งตะพันธ์
นางสาวมนิษา ยอดเกตุ
         
Steven Connally (EP)
England
Jana Coetzee (EP)
South Africa
         
   

Madelyn Spencer Vera (TCP)
America

 
Ian Bowker (TCP)
Australian
 

Jessica May Baird (TCP)
England

นางสาวกัสมา ปาลกะวงศ์
(ผู้ประสานงาน EP)
นางสาวดุจฤดี เอี่ยมศรี
(ผู้ประสานงาน TCP)