ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
 
นายธานี ปริปุรณะ
กศ.บ.พลศึกษา
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
 
         
 
 
นายครรชิต น้ำใจดี
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวสุมาพร ดอนอินผล
ศษ.บ.พลศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวพรพิมล นามวงศา
ศษ.บ.สุขศึกษา
วท.ม. การส่งเสริมสุขภาพ
และสุขศึกษา
         
   
นางสาวนุจรี สาธุรัมย์
ป.ตรี ศษ.บ. พลศึกษา
นายวรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล
ศษ.พลศึกษาและสุขศึกษา
ว่าที ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย
ศษ.บ.พลศึกษา
         
     
นายณัฐวุฒิ ทัพหนุน
ศษ.บ.พลศึกษา
นายอัฐชัย หวานฉ่ำ
ศษ.บ. พลศึกษา