ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว
  ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สำนักงาน

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  นโยบายและแผน
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ครูอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 
 
นางสาวธมณ สำราญสุข
งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
 
นางสาวสุนิสา เรือนเพชร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 
นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
         
 
 
 
 
นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นางสาวภัทรี พันธุ์แตง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
 
นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
 
 
 
 
นางสาวรัตชนันท์ อักษรพุทธ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
 
นางสาวอรอุมา ขันโส
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
นางสาวมินตรา เต่ากล่ำ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 
 
     
นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ