รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียด แล้วพิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่ 11-27 มีนาคม 2562

2. ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2562** กรุณาใช้โปรแกรม Google chomes หรือ Firefox ในการสมัครเท่านั้น **