รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียด แล้วพิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2563

2. ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563** กรุณาใช้โปรแกรม Google chomes หรือ Firefox ในการสมัครเท่านั้น **