ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

   
   
   

นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

   
   
   
   
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
   
         
 
 
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
หัวหน้าสำนักงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางนงเยาว์ วระกุล
หัวหน้างานพัฒนาการเรียน
การสอนและการนิเทศ
         
 
 
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
นายนที หนูทวน
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวศกุนี ศรีเหรา
หัวหน้างานชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
นายสิรวัชร นุกูลธรรม
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์
นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
และประเมินผลการศึกษา
นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร
หัวหน้างงานวิจัยและพัฒนา
นางนันท์ณภัส กันพงษ์
หัวหน้างงานห้องสมุด
นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ
หัวหน้างานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษฯตอนต้น
นายไชยวัฒน์ ทองสุกใส
หัวหน้างานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษฯตอนปลาย
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่
หัวหน้างงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และแหล่งเรียนรู้
นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ
หัวหน้างานโครงการ
สะเต็มศึกษาโรงเรียน
นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         
นายอนุกูล ปิโย
หัวหน้างานกิจกรรมรักษาดินแดน
 
นายพงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์
นายทะเบียนนักเรียน
 
นางสาวผุสชา ทิพเนตร
หัวหน้าศูนย์ HCEC
         
 
 
นางสาวปัญจพร มาพลาย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์
หัวหน้างานเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพ การศึกษา
นายไชยวัฒน์ ทองสุกใส
หัวหน้างานโครงการ
วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวธนพร มากระจัน
หัวหน้างานพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศทางวิชาการ