ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน


กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

   

ว่าที่ ร.ต.วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

   
         
 
 
นางกัญญา แก้วแกมเสือ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
และหัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้างงานบริหารกิจการนักเรียน
นางสาวณัฐชา พิกุลทอง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
         
 
 
นายสิรวัชร นุกุลธรรม
หัวหน้างานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายธานี ปริปุรณะ
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายรณกฤต เอี่ยมเจริญ
หัวหน้างานรณรงค์ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
นางสายพาน ทองจันทร์
หัวหน้างานสภานักเรียน และงานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
นางบุษกร กานต์กำพล
หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนานักเรียน
และกิจกรรมนอกหลักสูตร
         
นายจักรพงษ์ แซ่หลี
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
นายธานี ปริปุรณะ
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
นายครรชิต น้ำใจดี
หัวหน้างานดูแลและส่งเสริมความปลอดภัย
         
นายธานี ปริปุรณะ
หัวหน้างานระเบียบวินัย

นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์
หัวหน้างานแผนงาน
ฝ่ายบริหาร กิจการนักเรียน

นายอรรถพล มีชนะ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
         
   
   
นางบุษกร กานต์กำพล
หัวหน้างานศิษย์ดีศรีกรรณสูต