ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

   
ว่าที่ ร.ต.วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
   
         
   
   
   
นายขวัญชัย นุ่มอ่อน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
   
         
 
 
นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาววาสนา เพชรรัตน์
หัวหน้างงานธนาคารโรงเรียน
นายกฤษดา นิยมทอง
หัวหน้างานวงโยทวาทิต
         
 
 
นายสิรวัชร นุกุลธรรม
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นายขวัญชัย นุ่มอ่อน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม
นางสาวพรพิมล นามวงศา
หัวหน้างานอนามัย
นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง
หัวหน้างานโภชนาการ
นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ
นายปัญญา บุญเติมเต็ม
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นายอนุกูล ปิโย
หัวหน้างานระบบเครือข่าย
นายเบญจรงค์ ศรีโพดก
หัวหน้างานสาธารณูปโภค
นายสุนทร แตงโต
หัวหน้างานยานพาหนะโรงเรียน
นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
นายสุนทร แตงโต
หัวหน้างานลูกจ้างประจำ และพนักงานบริการ