ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
  สัญษณ์ของโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  คณะกรรมการสภานักเรียน
  ผลงาน รางวัล เกียรติยศ
  ข้อมูลนักเรียน ปี 2563 

  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
  กลุ่มสาระฯศิลปะ
  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
  งานคอมพิวเตอร์
  งานแนะแนว

  ผู้บริหารโรงเรียน
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา เขต 9

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สุพรรณบุรี

  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

   
นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
   
         
 
 
นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากรและสถิติ
นางธนัชญา อินบุตร
หัวหน้างสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
         
 
 
นางสาวลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล
หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม
หัวหน้างงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หัวหน้างงานอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

หัวหน้างานส่งเสริมและรักษาวินัย
นางชมพูนุช คงทัด
หัวหน้างานะสารสนเทศโรงเรียน
และข้อมูลแผนงาน
นางสาวพรกมล ช้างเผือก
หัวหน้างานทะเบียนประวัติ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
         
นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นางสาวผุสชา ทิพเนตร
หัวหน้างานศูนย์ HCEC

หัวหน้างานคณะกรรมการสมาคมนักเรียน
เก่า ผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย